Minutes & Agendas

2022-06 Fedco Agenda
2022-03 Exco Minutes
2022-02 Exco Minutes
2022-01 Exco Minutes
2021-11 Exco Minutes
2021-12 Fedco Minutes
2021-10 Exco Minutes
2021-12 Fedco Agenda
2021-09 Exco Minutes
2021-08 Exco Minutes
2021-08 Fedco Minutes - Special Meeting
2021-07 Exco Minutes
2021-06 Exco Minutes
2021-06 Fedco Minutes
2021-05 Exco Minutes
2021-04 Exco Minutes
2021-03 Exco Minutes
2021-03 Fedco Minutes - Special Meeting
2021-02 Exco Minutes
2021-01 Exco Minutes
2020-11 Exco Minutes
2020-12 Fedco Minutes
2020-10 Exco Minutes
2020-09 Exco Minutes
2020-08 Exco Minutes
2020-08 Fedco Minutes - Special Meeting
2020-10 Fedco Minutes - Special Meeting
2020-07 Exco Minutes
2020-06 Exco Minutes
2020-06 Fedco Minutes
2020-05 Exco Minutes
2020-04 Exco Minutes
2020-03 Exco Minutes
2020-03 Fedco Minutes – Emergency Special Meeting
2020-02 Exco Minutes
2020-01 Exco Minutes
2019-11 Exco Minutes
2019-12 Fedco Minutes
2019-10 Exco Minutes
2019-09 Exco Minutes
2019-08 Exco Minutes
2019-07 Exco Minutes
2019-06 Fedco Minutes
2019-06 Exco Minutes
2019-05 Exco Minutes
2019-04 Exco Minutes
2019-03 Exco Minutes
2019-02 Exco Minutes
2019-01 Exco Minutes
2018-11 Exco Minutes
2018-12 Fedco Minutes
2018-10 Exco Minutes
2018-09 Exco Minutes
2018-08 Exco Minutes
2018-07 Exco Minutes
2018-06 Exco Minutes
2018-06 Fedco Minutes
2018-05 Exco Minutes
2018-04 Exco Minutes
2018-03 Exco Minutes
2018-02 Exco Minutes
2018-01 Exco Minutes
2017-11 Exco Minutes
2017-12 Fedco Minutes
2017-12 Fedco Agenda
2017-10 Exco Minutes
2017-09 Exco Minutes
2017-08 Exco Minutes
2017-07 Exco Minutes
2017-06 Exco Minutes
2017-06 Fedco Minutes
2017-05 Exco Minutes
2017-04 Exco Minutes
2017-06 Fedco Agenda
2017-03 Exco Minutes
2017-02 Exco Minutes